| | | English


ãÓÑÍ ÇáßÈÇÑ
| ÈíÊ ÇáÏãíÉ
| ÚÑÓ ÇáÏã
| ÇáÌÜÜÏÇÑ
| ÇÖÈØæÇ ÇáÓÇÚÇÊ
| ãÔ Ú ÑãÇäÉ
| ÇáÒíÑ ÓÇáã
| ÇáãåÇÌÑ
| ÓÇßæ æÝÇäÒíÊí
| ÇáÚÐÑÇÁ æÇáãæÊ
| ÒäÒÇäÉ 76
| ÇÈÊÓã ÃäÊ ÝáÓØíäí
| ÞÕÕ ÊÍÊ ÇáÇÍÊáÇá
| ÃÈæ ãÑãÑ ( ãæäÏÑÇãÇ )
| ÈÇÈ ÇáÔãÓ ( ãæäÏÑÇãÇ )
| äÈÚ ÇáÚÓá 1998
| ÇáãåÑÌ
| Çááíá æÇáÌÈá
| ÑãÒí ÃÈæ ÇáãÌÏ
| ßÇáíÌæáÇ
| ÚÓßÑ æÍÑÇãíÉ
| ÇáãÛÊÑÈÇä
| ÇáÌÑÉ ÇáãÍØãÉ
| ãíä ÈáÚÈ Ú ãíä
| ÇáÑÌá Çááí ÖÍß Úáì ÇáãáÇÆßÉ
| áÚÈÉ ÇáÍÈ æÇáãÕÇÏÝÉ
| ÇáÈíÊ ÇáÕÇÎÈ
| ãæÊì ÈáÇ ÞÈæÑ
| ãÔÚáæ ÇáäíÑÇä (ãÚß æáÚÉ)
| ËæÈ ÇáÅãÈÑÇØæÑ
| åÈØ ÇáãáÇß Ýí ÈÇÈá
| ÍáÇÞ ÇáÈáÏ
| ãÕíÑ ÕÑÕÇÑ
| ÇáÌáÇÏ æÇáãÍßæã Úáíå ÈÇáÅÚÏÇã
| ãÛÇãÑÇÊ ÎÖÑÉ
| ãÓÑÍíÉ ÇáßÑÇÓí| 2006| 2007| 2008| 2009
| 2009ãÓÑÍ ÇáßÈÇÑ
ÃÈæ ãÑãÑ ( ãæäÏÑÇãÇ )

 

ãÓÑÍíÉ ÃÈæ ãÑãÑ¡ ÈÇäæÑÇãÇ ÃÑÏäÇåÇ äÇÝÐÉ ÃæÓÚ ãä ËÞæÈ ÔÈß ÇáÒíÇÑÉ Ýí ÇáÓÌä¡ áÊØá Úáì ãÓÇÍÉ ÊÊÓÚ æÊÖíÞ ßáãÇ ÊÇÞ ÇáãÑÁ Åáì ÇáÍíÇÉ.

ãÇÐÇ íÑíÏ ÃÈæ ãÑãÑ¿ åá íÑíÏ ÈÏÇíÉ ÌÏíÏÉ¿ åá íÑíÏ ÇáÚæÏÉ Åáì ÇáãÇÖí ¿ Ãã íÑíÏ ÇáÓÝÑ ÈÚÏ ÇáãÚÇäÇÉ Åáì ÝÖÇÁ ÇáÍáã¿ åá ÇáÍíÇÉ Ýí ÇáÎÇÑÌ ÈÍÌã ÇáÍáã ¿ åá íÓÊÍÞ ÇáæÇÞÚ ÇáÑÇåä ßá Êáß ÇáÊÖÍíÉ ¿ æåá ßÇä ÇáæÝÇÁ ÈÍÌã ÇáÃáã ¿ ãÇÐÇ ÍÏË ¿
ÃÓÆáÉ áÇ ÊäÊåí ÚäÏ ÍÏæÏ ÇáÃÌæÈÉ . æáßä ßãÇ Ýí ÇáÍíÇÉ¡ ÇáÃÔíÇÁ ÊÈÏà áÊãæÊ¡ æÊãæÊ áÊÈÏà ãä ÌÏíÏ.

ÈÍË ãíÏÇäí æÅÚÏÇÏ ãÓÑÍí: ãÍãÏ ÈßÑí æÎÇáÏ ÍæÑÇäí
ÓíäæÛÑÇÝíÇ: ÎÇáÏ ÍæÑÇäí
ÊãËíá: ãÍãÏ ÈßÑí
ÅÖÇÁÉ: ãÚÇÐ ÇáÌÚÈÉ
ÅÏÇÑÉ ÝäíÉ: ÚÈÏ ÇáÌÚÈÉ
ÅÏÇÑÉ ÅäÊÇÌ: ÍäÇ ÍÈÔ

© 2010 2022


:  .Pixel Co